POLITYKA PRYWATNOŚCI
HODOWLI PSÓW RASOWYCH "POEZJA RUCHU"
 

Postanowienia ogólne

Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Hodowli, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Administratorem danych osobowych jest Eliza Tomczak prowadząca hodowlę psów rasowych "Poezja Ruchu" pod adresem swojego miejsca zamieszkania ul. Leśna 54, 62-004 Czerwonak, adres email poezja ruchu@gmail.com

Dane osobowe w Hodowli przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane "RODO" lub "Rozporządzenie RODO". Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Dokonywanie zakupów szczeniąt w Hodowli jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że niepodanie w zakresie wskazanym w niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Psa skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Środki te są w razie potrzeby poddawane uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Cel przetwarzania danych

Wykonanie umowy sprzedaży psa oraz zarejestrowanie danych psa i właściciela w międzynarodowej bazie zwierząt oznakowanych elektronicznie SAFE-ANIMAL, ul. Wiatraczna 18, 72-004 Tanowo, Polska, https://www.safe-animal.eu/.
Priorytetowym celem jest natomiast dobrostan wyhodowanego psa, w tym ułatwienie Właścicielowi opieki nad psem poprzez konsultacje, dostępne telefonicznie całą dobę i zabezpieczenie odnalezienia psa w razie jego ucieczki lub zagubienia.

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy). Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, w tym do kontaktu z nowym Właścicielem przez całe życie psa. Na żądanie wszystkie uzyskane dane osobowe mogą zostać usunięte z zasobów Hodowli lub zachowane w celu nabycia kolejnego psa z pierwszeństwem przed innymi nabywcami.

Zakres przetwarzanych danych

Zakres maksymalny to: imię, nazwisko, numer PESEL, adres, numer telefonu i adres email.

Odbiorcy danych w Hodowli:

 • Eliza Tomczak, Właścicielka hodowli i Administrator danych osobowych, email poezjaruchu@gmail.com
 • Justyna Hynek, nr PESEL 96060107263, email justyna.hynek@gmail.com, pracownik Hodowli i Salonu Kosmetycznego Dla Psów Eliza Tomczak, numer NIP 9720454001, os. Z. Starego 14, 60-688 Poznań.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 • Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym") lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora). Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.